Home > News
News

บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ...
2022-11-27 14:46:08
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ประจ ...
2022-11-27 14:40:07
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น. นางสาวพัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล และนางสาวเสาวนิตย์ ออสุวร ...
2022-11-06 16:28:14
โครงการ “Tools for Corpus Linguistics “
*** สาขาภาษาศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทาขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมโครงการ “Tools for Corpus L ...
2022-11-06 15:41:13
การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช ...
2022-11-06 15:12:14
การประชุมติดตาม ชี้แจง เรื่อง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จัดการประชุมติดตาม ชี้แจง เรื่อง การสอบป้องกันวิทย ...
2022-11-06 15:05:00
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2022-02-05 11:51:22
# Linguistics at Suan Sunandha Rajabhat University พบกับ ...หลักสูตรภาษาศาสตร์ เรียนกันอะไรบ้าง
# Linguistics at Suan Sunandha Rajabhat University พบกับ ...หลักสูตรภาษาศาสตร์ เรียนกันอะไรบ้าง คลิก ...
2022-02-05 11:35:42
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5202 ระบบคำและระบบประโยคภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระ ...
2022-02-05 11:24:14
Archive News