Home > News > News
News

การรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ของนางสาวลักขณา บุญณรงค์ รุ่น 09 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวลักขณา บุญณรงค์ รุ่น 09 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศา ...
2021-03-24 10:35:21
การรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ของนางสาวลักขณา บุญณรงค์ รุ่น 09 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 10.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ได้ให้ นางสาวลักขณา บุญณรงค์ ร ...
2021-03-07 14:41:58
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5201 ระบบคำและระบบประโยค สอนโดย ดร.ชลธิชา สุดมุข
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 11.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน ...
2021-03-07 14:15:31
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา LNG6301 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สอนโดย ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ...
2021-03-07 13:53:01
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5201 ระบบคำและระบบประโยค สอนโดย ดร.ชลธิชา สุดมุข
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในราย ...
2021-02-21 16:18:38
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในรายวิชา LNG6301 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สอนโดย ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในราย ...
2021-02-21 16:05:10
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 08
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจิราพร สุขกรง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 08 โดย ศา ...
2021-01-12 14:19:37
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5201 ระบบคำและระบบประโยค สอนโดย ดร.ชลธิชา สุดมุข
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายว ...
2021-01-12 13:41:35
นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นศ. ป. เอก ภาษาศาสตร์. มรภ. สวนสุนันทา รุ่น 11 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
18-11-2563  เวลา 8.00 น. นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นศ. ป. เอก ภาษาศาสตร์. มรภ. สวนสุนันทา รุ่น 11 ...
2021-01-12 13:22:48
Current News