ประวัติ


ประวัติ

             หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2548 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ดำเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

             ในปี พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ ฉบับพ.ศ. 2548 มีอายุครบถึงกำหนดเวลาที่ต้องปรับปรุงตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 16 ซึ่งระบุไว้ว่าให้พัฒนาทุกหลักสูตรให้มีความทันสมัย และแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 5 ปี

             คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2548 โดยกำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งมีการปรับปรุงทั้งด้านโครงสร้าง ชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ตัดรายวิชาที่ไม่เคยมีการเรียนการสอนออก และเพิ่มเติมรายวิชาใหม่ให้มีความเหมาะสมตามหลักวิชา และมาตรฐานสากล ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ เพื่อให้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 นี้ มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว