หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin linguistics
2024-02-07 15:18:17

???????? ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

???? วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2567

สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ที่

???? https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssrugraduate/index

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601403

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #บัณฑิตวิทยาลัย