Home > News > News > สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5201 ระบบคำและระบบประโยค สอนโดย ดร.ชลธิชา สุดมุข
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5201 ระบบคำและระบบประโยค สอนโดย ดร.ชลธิชา สุดมุข

admin linguistics
2021-01-12 13:41:35

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายวิชา LNG5201 ระบบคำและระบบประโยค สอนโดย ดร.ชลธิชา สุดมุข