Home > News > News > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 08
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 08

admin linguistics
2021-01-12 14:19:37

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจิราพร สุขกรง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 08 โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี ชินวงศ์ และ ดร.อธิปัติย์ คลี่สุนทร