Home > News > News > สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

admin linguistics
2022-11-27 14:40:07

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting