Home > News > News > นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม (ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์)
นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม (ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์)

admin linguistics
2021-02-21 16:09:44

วันที่ 13 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ บุรีภักดี อุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม (ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์) เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา