Home > News > News > นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

admin linguistics
2022-02-05 11:51:22

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม และ ดร.ชลธิชา สุดมุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา