Home > News > News > นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

admin linguistics
2022-02-05 11:09:14

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 

#  ปรัชญาดุษฏีบัญฑิต สาขาภาษาศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทา

# Ph.D., Linguistic Program, Suan Sunandha  Rajaphat University