Home > News > News > าขาวิชาภาษาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาภาษาศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
าขาวิชาภาษาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาภาษาศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

admin linguistics
2022-02-05 10:52:26

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาภาษาศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์นำเสนองานวิทยานิพนธ์ของตัวเอง เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ให้รุ่นน้องๆต่อไป