Home > News > News
News

สาขาภาษาศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 09
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-11.00 น. สาขาภาษาศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวลัก ...
2022-02-02 16:47:49
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5104 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ร ...
2022-02-02 16:24:03
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
นวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ...
2022-02-02 16:19:40
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5104 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ร ...
2022-02-02 16:13:21
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5202 ระบบคำและระบบประโยคภาษาอังกฤษ
ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ...
2022-02-02 16:07:41
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ร ...
2022-02-02 16:03:12
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ร ...
2022-02-02 15:59:00
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ร ...
2022-02-02 15:15:01
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา มรภ.สวนสุนันทา
ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ...
2022-02-02 15:09:42
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา มรภ.สวนสุนันทา
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ...
2022-02-02 15:04:45
Archive News