Home > News > News
News

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2022-02-05 11:51:22
# Linguistics at Suan Sunandha Rajabhat University พบกับ ...หลักสูตรภาษาศาสตร์ เรียนกันอะไรบ้าง
# Linguistics at Suan Sunandha Rajabhat University พบกับ ...หลักสูตรภาษาศาสตร์ เรียนกันอะไรบ้าง คลิก ...
2022-02-05 11:35:42
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5202 ระบบคำและระบบประโยคภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระ ...
2022-02-05 11:24:14
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5104 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับ ...
2022-02-05 11:20:29
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระด ...
2022-02-05 11:16:52
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับ ...
2022-02-05 11:13:01
นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ...
2022-02-05 11:09:14
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 (นักศึกษาต่างชาติ)
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 (นักศึกษาต่างชาติ ...
2022-02-05 11:02:46
าขาวิชาภาษาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาภาษาศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาภาษาศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา ...
2022-02-05 10:52:26
Archive News