Home > News > News
News

ทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับ ...
2023-02-26 13:26:21
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
24-02-2023 at 8.30-9.30 PM, Mr. Chaowalit Kuemphukhieo, PhD Student in Program of SSRU Linguistics p ...
2023-02-25 10:27:19
โครงการ "ประชาสัมพันธ์และให้บริการรับสมัครนักศึกษาแบบเชิงรุก"
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอ ...
2023-02-11 14:50:51
ประชาสัมพันธ์การับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2566
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/ ...
2023-02-11 14:27:16
โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Endnote สำหรับการทำวิทยานิพนธ์
สาขาภาษาศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทา ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรม ฟรี!!! โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่ ...
2023-02-02 11:43:41
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลางฐาน ความหลากหลายทางสังคม
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยา ...
2023-01-29 11:46:03
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ...
2022-11-27 14:46:08
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัติ ประจ ...
2022-11-27 14:40:07
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น. นางสาวพัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล และนางสาวเสาวนิตย์ ออสุวร ...
2022-11-06 16:28:14
โครงการ “Tools for Corpus Linguistics “
*** สาขาภาษาศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทาขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมโครงการ “Tools for Corpus L ...
2022-11-06 15:41:13
Archive News