บุคลากร


บุคลากร

นายกฤษฎา  กมลสาร

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์


ประวัติการศึกษา

  ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ แขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554