ปรัชญาและวัตถุประสงค์


ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญา

             ภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของมนุษย์  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษาและกระบวนการใช้ภาษาของมนุษย์จึงมีความสำคัญมากต่อการเข้าใจความคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หลักสูตรภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคมได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีคุณค่าทางคุณธรรมและจริยธรรม  


วัตถุประสงค์
     


            สาขาวิชาภาษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้รู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับสูง เพื่อให้เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยภาษาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างและการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ภาษาแม่  ภาษาต่างประเทศ  การเรียนการสอนภาษา ตลอดจนการแปล

               1.2.1  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตภาษาศาสตร์สำหรับตอบสนองการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและนโยบายการพัฒนาประเทศ

               1.2.2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ ที่สามารถนำมาประยุกต์กับภูมิปัญญา ภาษา และวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

               1.2.3  เพื่อให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสอนภาษาแก่องค์กร ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ