คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาศาสตร์


รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์


ประวัติการศึกษา

  - ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2555

  - ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2537

  - ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2526ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ


ประวัติการศึกษา

  - Ph.D. (Foreign Language Research & Education), University of Minnesota, USA, 1975

  - M.A. (English), University of Missouri, USA, 1970

  - อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2509ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ


ประวัติการศึกษา

  - ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2558

  - ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2546

  - ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2541ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ


ประวัติการศึกษา

  - ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556

  - ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546

  - อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคิร์ก โรเจอร์ เพอสัน

อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ


ประวัติการศึกษา

  - Ph.D. (Linguistics) The University of Texas at Arlington, USA, 2000

  - ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2536

  - B.A. (History) Baylor University, Waco Texas, USA, 1987