บทความเผยแพร่


                                                             บทความเผยแพร่


TitleAuthorYear
The Development of English Learning Process and English Teacher for Tourism in Local Area : Attractions in Bangkok AreasSuwaree Yordchim2010
Inflections in English Nouns, Verbs, and AdjectivesSuwaree Yordchim2012
Corpus-Based Study of Fine Arts English VocabularySuwaree Yordchim2013