หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติสำหรับนักเรียนไทย
การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติสำหรับนักเรียนไทย

admin linguistics
2023-05-07 10:03:29

บทความภาษาศาสตร์: ขอนำเสนอเรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติสำหรับนักเรียนไทย  (The Production of English as an International Language Teaching and Learning Media for Thai Learners) โดยท่าน ศ.(กิตติคุณ) ดร.อัจฉรา วงศ์โสธรและคณะนักวิจัย ซึ่งเป็นบทความสุดท้ายของท่าน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 2) วิเคราะห์แนวทางและวิธีการพัฒนาสื่อรับสารและส่งสารในบริบทต่างๆรวมทั้งสื่อทักษะสัมพันธ์และ 3) เสนอแนะแนวทางทฤษฏีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2566 หน้า  87-97