หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ ดุษฏีนิพนธ์ ต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ ดุษฏีนิพนธ์ ต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา

admin linguistics
2024-02-07 15:06:18

15 มกราคม 2567 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ ดุษฏีนิพนธ์ ต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ห้องสาขาวิชาภาษาศาตร์ ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา