หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

admin linguistics
2023-02-25 10:27:19

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว รุ่น 10 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี และ Dr.Behrad Aghaei เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา