หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

admin linguistics
2022-11-06 16:28:14

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น. นางสาวพัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล และนางสาวเสาวนิตย์ ออสุวรรณา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม เป็นผู้ให้แนวทางการทำวิทยานิพนธ์