หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาภาษาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียน ที่ 1/2564 เรื่อง การจัดตารางสอน รายวิชาต่างๆ ผู้สอน แนวทางการจัดการเรียน ให้กับนศ.ไทยและนศ.ต่างชาติ
สาขาภาษาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียน ที่ 1/2564 เรื่อง การจัดตารางสอน รายวิชาต่างๆ ผู้สอน แนวทางการจัดการเรียน ให้กับนศ.ไทยและนศ.ต่างชาติ

admin linguistics
2022-02-05 11:31:19

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สาขาภาษาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียน ที่ 1/2564  เรื่อง การจัดตารางสอน รายวิชาต่างๆ ผู้สอน แนวทางการจัดการเรียน ให้กับนศ.ไทยและนศ.ต่างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา วงศ์โสธร  รศ.ดร.นันทนา รณเกียรติ ดร. ชลธิชา สุดมุข  Asst. Prof. Dr. Kirk Person คุณสุทธิ์ วิสุทธิณัฐ ผู้ประสานงานนศ. นานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมี รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  *ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ด้านภาษาศาสตร์ต่อไป 

ผศ.ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม ประธานสาขาภาษาศาสตร์  # สาขาภาษาศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทา #  Linguistic Program, Suan Sunandha Rajabhat University