หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

admin linguistics
2022-02-02 14:39:16

วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวจิราพร สุขกรง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์  โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม และ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา