หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ของนางสาวลักขณา บุญณรงค์ รุ่น 09 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
การรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ของนางสาวลักขณา บุญณรงค์ รุ่น 09 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

admin linguistics
2021-03-24 10:35:21

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวลักขณา บุญณรงค์ รุ่น 09 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ สุกมลสันต์ และ ดร.ชลธิชา สุดมุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา