หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นำเสนอสรุปเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคำแนะนำต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
นำเสนอสรุปเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคำแนะนำต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา

admin linguistics
2024-02-07 13:57:11

28 พ.ย.2566 เวลา 20.30-21.45 น. นางสาวกิตติภา  หิมพานต์ นศ.ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ นำเสนอสรุป 3 บท เพื่อขอคำแนะนำต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชลธิชา สุดมุข ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง ผศ.ดร. สุวรีย์  ยอดฉิม ก่อนการสอบ 3 บทต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป เป็นงานวิจัยด้านการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ของคณะศึกษาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เป็นฐาน